Văn Khấn 23 Tháng Chạp và Văn Khấn Giao Thừa Chọn Ngày, Tuổi, Giờ, Tốt năm 2017

Thứ hai - 16/01/2017 17:17 - Đã xem: 7866
Văn Khấn 23 Tháng Chạp và Văn Khấn Giao Thừa Chọn Ngày, Tuổi, Giờ, Tốt năm 2017
Văn Khấn 23 Tháng Chạp và Văn Khấn Giao Thừa Chọn Ngày, Tuổi, Giờ, Tốt năm 2017
VĂN KHẤN CẦU AN NGÀY HAI MƯƠI BA THÁNG CHẠP
 
 
 -   NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHẬT!
     NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHÁP!
     NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG TĂNG!
     NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
     NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT !
    - Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Kính lạy mười phương chư vị Hộ Pháp - Thiện thần, Thiên phủ, Địa phủ, Thủy phủ; Thiên quan, Địa quan, Thủy quan cập đẳng chư thần quân. Đương niên, Đương cảnh, Thành Hoàng Bản Gia Thổ Công, Đông Trù Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân; Môn khẩu Thổ Địa ban tài tiếp lộc- chính vị gia tiên chi thần...Thuỳ từ chứng giám cho tín chủ chúng con Tên là:..............................Địa chỉ:............................................................................
            Hôm nay là ngày lễ Táo Quân, tín chủ chúng con theo lời Phật dạy phóng sinh tu phúc, thiết lễ Hương- Hoa phẩm vật kính cúng mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên, Long, Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần cập Bản Gia Thổ Công, Đông trù tư mệnh đẳng chư liệt vị gia tiên Nội Ngoại... xin thùy từ chứng minh và gia hộ cho toàn gia quyến chúng con được trượng thừa công đức. Cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, cầu bình an đắc bình an; công danh hiển đạt, gia thế hanh thông. Lại nguyện cho Quốc thái dân an, thế giới Hoà bình, chúng sinh an lạc, đồng phát Bồ Đề Tâm.
*          Thắp ba nén hương trước vật phóng sinh và đọc bài phóng sinh dưới đây:
            Đức Phật dạy rằng: "Tình ái nhiều tư tưởng ít thì phải đọa làm kiếp súc sinh. Vậy nên biết rằng các ngươi kiếp trước si mê tình ái, không biết đường tu, cho nên kiếp này phải chịu báo thân mang lông may vảy, nào lặn - nào bay mỗi loài một khác. Hoặc mắc phải lưới, hoặc trúng hòn tên... mạng kề trên thớt cùng với nước sôi lửa bỏng.
            Hôm nay gặp người hiền lương, tuân theo lời Phật, xuất tiền chuộc lấy thân hình, cứu các ngươi thoát khỏi chỗ chết, lại đưa các ngươi đến nơi đạo tràng này. Cúi xin Phật thánh ban cho các ngươi diệu tính sáng suốt, vậy các ngươi phải nhất tâm để quy y Tam Bảo:
            -           Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Phật.
            -           Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Pháp.
            -           Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Tăng.
                        Chúng sinh cần mau chóng quy y Phật.
                        Chúng sinh cần mau chóng quy y Pháp.
                        Chúng sinh cần mau chóng quy y Tăng.
            Quy y Phật rồi không phải đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi không phải đọa làm ngã quỷ. Quy y Tăng rồi không phải đọa làm súc sinh.
            Chúng sinh các ngươi đã quy y Tam Bảo trọn vẹn rồi thì nghiệp chướng từ vô thủy cho đến nay đều được tiêu trừ, trí tuệ mở mang. Vậy các ngươi phải mau phát Bồ Đề Tâm, nguyện giứt bỏ cái thân súc sinh này để được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Mi Đà, ngay trong khoảnh khắc, ngồi trên hoa sen, chứng ngôi bất thoái.
                                                                        Vậy nên có kệ chú rằng:
                                                                        Các ngươi nghiệp chướng xưa kia nhiều,
                                                                        Nên mới bị tên đạn lưới vây,
                                                                        May có thiện duyên công đức lớn,
                                                                        Quy y Tam Bảo tội tiêu ngay.
- Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, ma ha bát nhã ba la mật đa (3 lần đọc chú).
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.


 
VĂN KHẤN GIAO THỪA VÀ CHỌN NGÀY, TUỔI, GIỜ TỐT...
 
          -  NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHẬT!
          -  NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHÁP!
          -  NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG TĂNG!
          -  NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
          -  NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT !
 
- Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Kính lạy mười phương chư vị Hộ Pháp - Thiện thần, Thiên phủ, Địa phủ, Thủy phủ; Thiên quan, Địa quan, Thủy quan cập đẳng chư thần quân. Đương niên, Đương cảnh, Thành Hoàng- Bản Gia Thổ Công Đông Trù - Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân; Môn khẩu Thổ Địa ban tài tiếp lộc-chính vị gia tiên chi thần...Thuỳ từ chứng giám cho tín chủ chúng con: Tên là:...................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................
            Trong giờ phút Giao Thừa thiêng liêng, tống cựu nghinh tân, tiễn quan Tề Vương Hành Khiển - Ngũ Miếu hành binh chi thần, đón quan Lỗ Vương Hành Khiển - Ngũ Nhạc hành binh chi thần... Năm cũ vừa qua, năm mới đang điểm, Gia chủ chúng con tâm thành phu thiết Hương Hoa Lễ Vật, kính cúng mươi phương Tam Bảo Hiền Thánh, cập chư Thần Linh Bản Cảnh, Quan Đương Niên Hành Khiển, Cửu Huyền Thất Tổ- Nội Ngoại đẳng chư Gia Tiên... thuỳ từ chứng minh gia hộ cho toàn gia quyến chúng con bước sang Xuân mới được vạn sự cát tường, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Cầu tài đắc Tài, Cầu lộc đắc Lộc, cầu bình an đắc Bình An, cầu trường thọ đắc Trường Thọ, công thành danh toại... Lại nguyện cho Quốc thái dân an, thế giới Hoà Bình, chúng sinh an lạc và đồng phát Bồ Đề Tâm.
- Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.
* Xuất hành chọn hướng ngày tế:
-   Mồng 1: - Hỷ thần hướng Tây Bắc (tốt nhất), Tài thần hướng Đông Nam.
-   Mồng 2, 3 tết: nên xuất hành hướng Chính Tây.
* Giờ tốt:
-           Ngày mồng một tết: Tý ( 11h-1h), Dần, Mão ( 3h -7h), Ngọ, Mùi (11h-15h).
-           Ngày mồng hai tết: Thìn (7h - 9h sáng), Tỵ (9h -11h trưa), Thân( 15h-17h).
-           Ngày mồng ba tết:  Thìn (7h- 9h sáng), Ngọ (11h-13h), Mùi( 13-15h chiều).
* Khai chương mở cửa hàng: Ngày mồng 5: Giờ Mão: 5h - 7h sáng. Giờ Tỵ: 9h - 11h.   Ngày 10: Giờ Mão (5-7h). Giờ Ngọ (11h-13h). Giờ Thân ( 15h- 17h).
* Chọn tuổi xông đất: Chủ nhà Nam tuổi: Tý chọn tuổi Thân, tuổi Thìn. Tuổi  Sửu chọn tuổi Tỵ, Dậu, Tý. Tuổi Dần chọn tuổi Ngọ, Tuất, Hợi. Tuổi Mão chọn tuổi Mùi, Hợi, Tuất. Tuổi Thìn chọn tuổi Tý, Thân, Dậu. Tuổi Tỵ chọn tuổi Sửu, Dậu, Thân. Tuổi Ngọ chọn tuổi Dần, Tuất, Mùi. Tuổi Mùi chọn tuổi Mão, Hợi, Ngọ. Tuổi Thân chọn tuổi Tý, Thìn, Tỵ. Tuổi Dậu chọn tuổi Sửu, Tỵ, Thìn. Tuổi Tuất chọn tuổi Dần, Ngọ, Mão. Tuổi Hợi chọn tuổi Mão, Mùi, Dần.
            Hoặc một cách chọn nửa là người tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Dậu thì chọn tuổi có can Nhâm, Ất. Chủ tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì chọn tuổi có can Nhâm, Bính, Mậu. Chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì có hàng can Ất, Nhâm, Tân. ( Thí dụ: ất mùi, ất tỵ; nhâm tý, tân mão v.v...)
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây