Thông Bạch Pháp Hội Tụng Kinh Địa Tạng Tháng 12 Mậu Tuất... (31/12/2018, Lượt xem 119)

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma...

<< < > >>

<< < > >>

<< < > >>

Live Video