Bài Giảng "Ân Nghĩa Sinh Thành" Đ.Đ Thích Đạo Thịnh KTMH... (26/06/2017, Lượt xem 548)

Cha mẹ là hai đấng sinh thành có ân nghĩa cao cả đối với con cái, có công lao to lớn hơn trời cao...

<< < > >>

<< < > >>

<< < > >>

Live Video