Thông Bạch Pháp Hội Quán Âm TTHN Tháng 09 Kỷ Hợi - Tại... (07/10/2019, Lượt xem 402)

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma...

<< < > >>

<< < > >>

<< < > >>

Live Video