Pháp Hội Chùa Khai Nguyên Đang Chờ Đại Lễ Quán Âm Tam... (23/10/2018, Lượt xem 207)

- Quan Âm có thể thị hiện trong tất cả các loại hình, tiêu biểu là 32 hiện thân như hiện thân...

<< < > >>

<< < > >>

<< < > >>

Live Video